TÀI LIỆU LƯU TRỮ

SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TÊN TÀI LIỆU
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024
19/BB-DKPM-HĐQT 25/07/2023 BIÊN BẢN HỌP HĐQT QUÝ II NĂM 2023
77/NQ-DKPM-HĐQT 25/07/2023 NGHỊ QUYẾT HỌP HĐQT QUÝ II NĂM 2023
Mẫu giấy Uỷ quyền nhận cổ tức năm 2022
Mẫu đề nghị chi trả cổ tức năm 2022
23/TB-DKPM 28/07/2023 Thông báo về việc chi trả Cổ Tức 2022
42/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ 14/04/2023 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 PV OIL Phú Mỹ
15/BB-DKPM-HĐQT 14/04/2023 Biên Bản họp HĐQT Quý I năm 2023
43/NQ-DKPM-HĐQT 14/04/2023 Nghị quyết về việc họp HĐQT Quý I năm 2023
14/BB-DKPM-ĐHĐCĐ 14/04/2023 Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 PV OIL Phú Mỹ
150/DKPM-HĐQT 28/03/2023 Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 PVOIL PHÚ MỸ
ĐHĐCĐ23 24/03/2023 Tài liệu Đại hồi đồng Cổ đông thường niên 2023
08/TB-DKPM-HĐQT 23/03/2023 Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
21/NQ-DKPM-HĐQT 22/02/2023 Nghị Quyết họp Hội Đồng Quản Trị Quý IV năm 2022
06/BB-DKPM-HĐQT 22/02/2023 Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Quý IV năm 2022
70/NQ-DKPM-HĐQT 27/10/2022 Nghị quyết họp HĐQT Quý III/2022
29/BB-DKPM-HĐQT 27/10/2022 Biên bản họp HĐQT Quý III/2022
18/BB-DKPM-HĐQT 03/08/2022 Biên bản họp HĐQT về việc chấp thuận dừng 2 dự án
11/BB-DKPM-HĐQT 15/07/2022 Biên bản Họp HĐQT Quý II 2022
42/NQ-DKPM-HĐQT 15/07/2022 Nghị Quyết họp HĐQT Quý II 2022
50/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ 16/08/2022 Nghị quyết thông qua dừng thực hiện 02 dự án của PVOIL Phú Mỹ
19/BB-DKPM-ĐHĐCĐ 16/08/2022 Biên bản kiểm phiếu (về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dừng 02 dự án)
NQ 09/08/2022 Dự thảo Nghị Quyết về việc thông qua dừng thực hiện 02 dự án của PVOIL Phú Mỹ
20/NQ-DKPM-HĐQT 08/04/2022 Nghị quyết họp HĐQT Quý I/2022
04/BB-DKPM-HĐQT 08/04/2022 Biên bản họp HĐQT Quý I/2022
10/NQ-DKPM-HĐQT 11/03/2022 Nghị quyết họp HĐQT Quý IV/2021
02/BB-DKPM-HĐQT 11/03/2022 Biên bản họp HĐQT Quý IV/2021
21/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ 08/04/2022 Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
07/BB-DKPM-ĐHĐCĐ 08/04/2022 Biên Bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
BC 28/03/2022 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
TB 24/03/2022 Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
12/TB-DKPM-HĐQT 24/03/2022 Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
TB 24/03/2022 Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
77/NQ-HĐQT-DKPM 21/01/2022 Nghị quyết họp HĐQT Quý III/2021
14/BB-HĐQT-DKPM 21/01/2022 Biên bản họp HĐQT Quý III/2021
68/NQ-HĐQT-DKPM 27/08/2021 Nghị Quyết họp HĐQT Quý II/2021
14/HĐQT-DKPM 27/08/2021 Biên bản họp HĐQT Quý II/2021
45A/NQ-DKPM-HĐQT 23/04/2021 Nghị Quyết họp HĐQT Quý 1/2021
07A/BB-DKPM-HĐQT 23/04/2021 Biên bản họp HĐQT Quý 1/2021
TB 23/04/2021 Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (đã sửa đổi và ban hành 2021)
46/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ 27/04/2021 Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
10/BB-DKPM-ĐHĐCĐ 27/04/2021 Biên Bản họp HĐQT quý IV/2020
06/04/2021 Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
TB 26/03/2021 Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
10/TB-DKPM-HĐQT 26/03/2021 Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021
57/NQ-DKPM-HĐQT 30/10/2020 Nghị quyết họp Hồi đồng quản trị Quý III/2020
17/BB-DKPM-HĐQT 30/10/2020 Biên Bản họp HĐQT quý III/2020
50/NQ-DKPM-HĐQT 16/09/2020 Nghị quyết họp Hồi đồng quản trị Quý II/2020
16/BB-DKPM -HĐQT 16/09/2020 Biên Bản họp HĐQT quý II/2020
09/07/2020 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi người đại diện theo pháp luật)
25/NQ-DKPM-HĐQT 27/05/2020 Nghi quyết họp HĐQT Quý 1/2020
05/BB-DKPM-HĐQT 27/05/2020 Biên bản họp HĐQT quý 1/2020
35/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ 16/06/2020 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (PVOIL Phú Mỹ)
36/NQ-DKPM-HĐQT 16/06/2020 Nghị Quyết và Biên bản bầu quyền điều hành HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
10/BB-DKPM-ĐHĐCĐ 16/06/2020 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
TB 15/06/2020 Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (PVOIL Phú Mỹ)
TB 15/06/2020 Quy chế ĐHĐCĐ thường niên 2020 và Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 2025
33/TTr-DKPM-HĐQT 11/06/2020 Tờ trình về việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025
27/TTr-DKPM-HĐQT 26/05/2020 Tờ trình về việc sửa đổi một số Điều của Điều lệ Công ty
BC 01/06/2020 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
TB 29/05/2020 Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
16/TB-DKPM-HĐQT 28/05/2020 Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
11/NQ-DKPM-HĐQT 26/03/2020 Nghị quyết họp Hồi đồng quản trị Quý IV năm 2019
98A/NQ-DKPM-HĐQT 19/12/2019 Nghị quyết - Biên Bản họp HĐQT Quý III năm 2019
68/NQ-DKPM-HĐQT 01/08/2019 Nghị quyết và biên bản họp HĐQT quý II năm 2019
66/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ 30/07/2019 Nghị quyết và Biên bản phê chuẩn nhấn sự HĐQT (bổ sung ủy viên HĐQT)
60A/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ và 10/BB-DKPM-ĐHĐCĐ 09/07/2019 Nghị quyết và biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về bổ sung ngành nghề kinh doanh
24/TTr-HĐQT 22/04/2020 Tờ trình về việc xin chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh
37/NQ-DKPM 22/04/2019 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thưởng niên năm 2019 (PVOIL Phú Mỹ)
06/BB-DKPM-ĐHĐCĐ 22/04/2019 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (PVOIL Phú Mỹ)
TB 08/04/2019 Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
TB 29/03/2019 Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
16/TB-DKPM-HĐQT 18/03/2019 Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019
59/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ 17/12/2018 Nghị quyết về việc sửa đổi điều lệ Công ty (2018)
52/NQ - DKPM - HĐQT 06/11/2018 Nghị quyết về việc thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty (PVOIL Phú Mỹ)
51/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ 06/11/2018 Nghị quyết về việc phê chuẩn nhân sự HĐQT
50/NQ-DKPM-HĐQT 31/10/2018 Nghị Quyết Họp HĐQT quý III/2018
38/NQ-DKPM-HĐQT 10/08/2018 Nghị Quyết về việc họp Hội đồng quản trị Quý II/2018
22/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ 28/06/2018 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (PVOIL Phú Mỹ)
09/BB-DKPM-ĐHĐCĐ 28/06/2018 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (PVOIL Phú Mỹ)
22/06/2018 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018
TB 22/06/2018 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
17/TB-DKPM-HĐQT 22/06/2018 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVOIL Phú Mỹ
16/TB-DKPM-HĐQT 22/06/2018 Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
11/NQ-DKPM-HĐQT 09/04/2018 Nghị Quyết về việc họp Hội đồng quản trị ngày 09/4/2018
67/NQ-DKPM-HĐQT 09/11/2017 Nghị quyết về việc họp Hội đồng quản trị quý III năm 2017
58/NQ-DKPM-HĐQT 24/08/2017 Nghị Quyết về việc họp Hội đồng quản trị Quý II/2017
TB 17/07/2017 Phiếu đăng ký nhận cổ tức qua chuyển khoản
40/TB-DKPM 17/07/2017 Thông báo về việc thanh toán cổ tức năm 2016
50A/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ 29/06/2017 Nghị quyết về việc phê chuẩn nhan sự Hội đồng Quản trị
11/BB-DKPM-HĐQT 29/06/2017 Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay thế thành viên HĐQT
08/BB-DKPM-ĐHĐCĐ 27/04/2017 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (PVOIL Phú Mỹ)
40/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ 27/04/2017 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017(PVOIL Phú Mỹ)
18/TLCĐ-DKPM 27/04/2017 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
23/TB-DKPM-HĐQT 18/04/2017 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ
22/TB-DKPM-HĐQT 18/04/2017 Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
158/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ 29/11/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn nhân sự Hội đồng Quản trị
147/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ 10/11/2016 Nghị quyết và biên bản về việc phê chuẩn thay thế kiểm soát viên
37/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ 14/04/2016 Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
10/BB-DKPM-ĐHĐCĐ 14/04/2016 Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2016
15/TTr-DKPM-HĐQT 04/04/2017 Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
11/TTr-DKPM-HĐQT 04/04/2016 Tờ Trình thông qua BCTC kiểm toán 2015
14/TTr-DKPM-HĐQT 04/04/2016 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015
13/TTr-DKPM-HĐQT 04/04/2016 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
12/TTr-DKPM-HĐQT 04/04/2016 Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016
03/BC-DKPM-BKS 04/04/2016 Báo cáo kết quả hoạt động BKS 2015 và kế hoạch năm 2016
02/BC-DKPM-HĐQT 04/04/2016 Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT 2015 và kế hoạch năm 2016
08/TB-DKPM-HĐQT 18/03/2016 Thông báo ứng cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020
07/TB-DKPM-HĐQT 18/03/2016 Thông báo chốt danh sách CĐ tham dự ĐHĐCĐ 2016
47/QĐ-DKPM-HĐQT 09/09/2016 Quyết định về việc sửa đổi và bô sung điều lệ Công ty (PV OIL Phú Mỹ)
42/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ 14/04/2023 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 PV OIL Phú Mỹ
15/BB-DKPM-HĐQT 14/04/2023 Biên Bản họp HĐQT Quý I năm 2023
43/NQ-DKPM-HĐQT 14/04/2023 Nghị quyết về việc họp HĐQT Quý I năm 2023
14/BB-DKPM-ĐHĐCĐ 14/04/2023 Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 PV OIL Phú Mỹ
150/DKPM-HĐQT 28/03/2023 Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 PVOIL PHÚ MỸ
ĐHĐCĐ23 24/03/2023 Tài liệu Đại hồi đồng Cổ đông thường niên 2023